Jak wypełnić zeznanie PIT – 37?

PIT – 37 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatnika w danym roku podatkowym. Jest to najpopularniejsza deklaracja podatkowa, która składana jest przez większość podatników.

Obowiązki podatnika

Deklaracja PIT -37 stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z formularza tego korzystają podatnicy, którzy uzyskali w ciągu roku dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. Rozliczenia na tej deklaracji dokonują osoby, które uzyskują przychód z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej lub stosunku służbowego, oraz z tytułu działalności wykonywanej osobiście, czyli na podstawie zawartej umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Ponadto formularz przeznaczony jest również dla osób uzyskujących świadczenie przedemerytalne, rentę albo emeryturę. Poza tym zobowiązane są wykorzystać ten druk osoby pobierające stypendia, zasiłki lub uzyskujące dochody z tytułu praw autorskich.
Zeznanie to można wypełnić komputerowo wykorzystując dostępny pit 37 interaktywny. Wówczas obliczenia wykonywane są automatycznie. Deklarację tę wypełnia się wykorzystując dane z PIT – 11. Jest to informacja, w której wyszczególnione są kwoty przychodów, kosztów ich uzyskania, zaliczek na podatek, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne. Do zeznania dołącza się załączniki, w których wpisuje się przysługujące ulgi i odliczenia. Deklarację można wysłać do Urzędu Skarbowego przy pomocy systemu e-deklaracje. Używając formularza pit 37 interaktywny roczne podatkowe rozliczenie jest szybie i proste.

Author: biuro-rachunkowe.net.pl