Jak wygląda wzór wypowiedzenia umowy o pracę?

Czasami zdarza się, że pracownik postanawia złożyć wypowiedzenie z pracy. Oczywiście każdą umowę można rozwiązać i można wyróżnić trzy rodzaje:

  • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem,

  • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy bez wcześniejszego wypowiedzenia,

  • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniom stron.

Kiedy dochodzi do wypowiedzenia należy zrobić na piśmie. Wzór wypowiedzenia umowy o pracę bez trudu można znaleźć w internecie i na jego podstawie napisać własne, albo ściągnąć szablon i tylko uzupełnić niezbędnymi danymi. Zasada wypowiadania stosunku pracy polega na tym, że jedna ze stron, czy to pracownik czy pracodawca, przedstawia drugiej stronie pismo, które skutkuje zakończeniem obowiązującej umowy.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika

Jak sama nazwa wskazuje, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem polega na tym, że zostaje zachowany okres tegoż wypowiedzenia i w zależności od rodzaju umowy, okres ten może wynosić od trzech dni roboczych do trzech miesięcy.

wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Jak powinien wyglądać wzór wypowiedzenia umowy o pracę?

Obowiązujące przepisy nie nakazują otrzymania zgody drugiej strony, ale z reguły stosuje się praktykę, że na wypowiedzeniu podpisują się pracownik i pracodawca. Takiego wypowiedzenie nie trzeba dostarczać osobiście, można np. wysłać pocztą listem poleconym lub e-mailem. Co, wobec tego powinno zawierać prawidłowo napisane wypowiedzenie?

  • miejscowość i data, umieszczone w prawym górnym roku,

  • imię, nazwisko i adres pracownika, umieszczone po lewej stronie,

  • dane pracodawcy, wpisane po stronie prawej,

  • nagłówek, np. „Wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem” lub „Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron”,

  • informacja o rozwiązaniu umowy wraz z podaniem daty zawarcia umowy, jej numeru (jeśli został nadany), stron, pomiędzy którymi została zawarta umowa i okresu wypowiedzenia,

  • podpis pracownika umieszczony po prawej stronie,

  • data wraz z podpisem osoby, która odebrała wypowiedzenie, powinien znajdować się po lewej stronie

Nie ma wymagań co do tego, że pracownik musi podać przyczynę z powodu, której składa wypowiedzenie umowy. Również może on rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, ale muszą być co do tego odpowiednie przesłanki, np. Zostało wydane orzeczenie lekarskie o szkodliwości wpływu wykonywanej pracy lub pracodawca dopuścił się rażących uchybień wobec pracownika.

Kategoria: firma,biznes

Author: biuro-rachunkowe.net.pl