Czy notariusz jest potrzebny przy sporządzaniu rozdzielności majątkowej małżonków?

Zgodnie z polskim prawem, rozdzielność majątkowa małżonków może zostać zawarta jedynie w formie aktu notarialnego (art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Dlatego notariusz jest potrzebny przy sporządzaniu rozdzielności majątkowej małżonków

Notariusz jest niezbędny do stwierdzenia woli stron oraz do zachowania formy pisemnej umowy. Ponadto, notariusz może udzielić porad dotyczących skutków prawnych podjętych decyzji, co jest szczególnie istotne w przypadku skomplikowanych spraw związanych z majątkiem małżonków.

Warto zaznaczyć, że notariusz nie jest wymagany w przypadku zawarcia ugody sądowej w sprawie rozdzielności majątkowej, gdyż w takim przypadku decyzja sądu zastępuje akt notarialny.

Jakie są skutki prawne zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej?

Rozdzielność majątkowa to umowa, która pozwala małżonkom na oddzielne gospodarowanie swoim majątkiem, co oznacza, że każde z nich odpowiada za swoje długi i ma prawo zarządzać swoimi własnościami. Zawarcie takiej umowy może mieć wiele skutków prawnych, oto niektóre z nich:

1. Ochrona przed długami współmałżonka – gdy małżonkowie posiadają wspólne długi, to w przypadku rozdzielności majątkowej każde z nich odpowiada tylko za swoje zobowiązania. Wierzyciel nie ma prawa dochodzić swojego długu od majątku drugiego małżonka.

2. Ochrona przed roszczeniami wierzycieli – jeśli jeden z małżonków ma zobowiązania wobec swojego wierzyciela, to ten ostatni nie może dochodzić swoich roszczeń od majątku wspólnego.

3. Dostęp do własności – każde z małżonków ma prawo do zarządzania swoim majątkiem i podejmowania decyzji dotyczących jego rozporządzania. Dzięki temu, w przypadku rozstania, każde z nich ma zapewnione prawo do swojego majątku.

4. Ułatwienie dziedziczenia – w przypadku braku umowy o rozdzielności majątkowej, dobrowolne przekazanie majątku przez jednego z małżonków może być uznane za darowiznę, co wiąże się z dodatkowymi kosztami podatkowymi. Po zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej, małżonkowie nie mają już wspólnego majątku, co ułatwia dziedziczenie po zmarłym małżonku.

5. Uproszczenie podziału majątku w przypadku rozwodu – gdy małżonkowie decydują się na rozwód, podział majątku jest prostszy i bardziej przejrzysty, gdyż każde z nich ma już swoje odrębne majątki.

Wnioskując, notariusz jest niezbędny przy sporządzaniu umowy o rozdzielność majątkową małżonków, co zapewnia zachowanie formy pisemnej i stworzenie dokumentu zgodnego z wymaganiami prawa. Sporządzenie takiej umowy może mieć wiele skutków prawnych, dlatego warto skonsultować się z notariuszem w Katowicach, który pomoże dokonać właściwych wyborów i zabezpieczyć interesy obydwu stron.

Zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej daje małżonkom możliwość oddzielnego gospodarowania swoim majątkiem, co zabezpiecza ich przed długami i roszczeniami wierzycieli, ułatwia dziedziczenie i upraszcza podział majątku w przypadku rozwodu. Warto więc wziąć pod uwagę tę formę regulacji majątkowej w trakcie zawierania związku małżeńskiego lub w trakcie jego trwania.

Author: biuro-rachunkowe.net.pl